Regiobijeenkomsten VBOB

Zoals bekend beëindigt de provincie de subsidie aan het VBOB om de opleidingen voor vrijwilligers uit te kunnen voeren. Dit betekent dat deze opleidingen voortaan op een andere wijze gefinancierd moeten worden. Lokale financiering, bijvoorbeeld door een bijdrage van de gemeente aan de Kring, ligt hierbij voor de hand. Om een en ander goed gestalte te geven heeft het VBOB met de Provincie een transitietraject afgesproken. De provincie betaalt in 2017 alsnog de opleidingen en er wordt gewerkt aan een lokale verankering.

Het VBOB had de behoefte om hierover met de Afdelingen/Kringen van KBO, PCOB en PVGE in overleg te treden. Doel hiervan is onder meer om antwoord te krijgen op de vraag wat Afdelingen en Kringen nodig hebben om de lokale verankering mee te realiseren. Hiertoe zijn in augustus en september 14 regiobijeenkomsten gehouden. Over deze bijeenkomsten is een rapportage samengesteld.
Het VBOB heeft de rapportage aan de provincie overlegd en is hierover met de provincie in gesprek. Inzet van dit overleg is om de transitieperiode te verlengen.

U vindt hier de rapportage, een PowerPoint die tijdens de regiobijeenkomsten is gebruikt en het overzicht met kosten van opleidingen.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Wim Kop wkop@kbo-brabant.nl

Cursusoverzicht vrijwillige ondersteuners 2018
Rapportage VBOB Regiobijeenkomsten september 2017
Presentatie Regiobijeenkomsten